Tehnična pomoč / technical cooperation

Infrastrukturna pomoč / infrastructural projects

Okoljsko prilagajanje / environmental adaptation

Projects - infrastructural advising

Montenegro

2007-1 Izgradnja novega modula davčnega informacijskega sistema – modul za davčno računovodstvo) / UCG - Module Tax Accounting for Tax Administration of the Republic of Montenegro PDF Realized
2007-3 Opremljanje osnovnih in srednjih šol ter Centralne Narodne knjižnice v Cetinju / Equipping the Primary and Secondary Schools and Central National Library PDF Realized
2009-8 Oprema s pohištvom zgradbe Mestne knjižnice Radosav Ljumović v Podgorici / Supplying the National Library Radosav Ljumović - Podgorica with Furniture PDF Realized
2010-6 Postavitev in zagon reciklažnega centra za komunalne odpadke v Herceg Novem / Set-up and Start-up of Recycling Centre for Municipal Waste PDF Realized
2010-8 Opremljanje športne dvorane v Policijski akademiji v Danilovgradu / Equipping of the Sports Hall at the Police Academy of Danilovgrad PDF Realized
2010-11 Izvajanje sporazuma o energetski skupnosti in razvoj IT sistema infrastrukture energetskega sektorja / Development of IT Infrastructure System for Montenegrin Energy Sector (ITISMES) PDF Realized
2010-12 Opremljanje Zgodovinskega inštituta Črne gore / Equipping the Library of the Historical Institute of Montenegro PDF Realized
2011-10 Študiji izvedljivosti v mestu Berane / Feasibility Study of Mechanical-biological and Thermal Waste Treatment in the Municipality of Berane and Feasibility Study of Municipal Heating Network in Municipality of Berane PDF Realized
2013-14 Opremljanje otroškega igrišča v Baru PDF Realized
2011-4 Izgradnja in oprema Agencije za zdravila in medicinska sredstva Črne gore / Supplying the Equipment for the Agency for Medicines and Medical Devices of Montenegro PDF Realized
2011-5 Izgradnja prestreznega kanala in ureditev prečiščevanja odpadnih vod v občini Žabljak / Design and Construction of Public Water Treatment Plant for Waste Waters in Žabljak Municipality PDF Realized
2010-1 Prva faza projekta dopolnitev vsebin v Hotelu Gorske oči na Žabljaku / Supplementing of Contents in the Gorske oči Hotel in Žabljak PDF Realized
2011-6 Izdelava Vzorčne študije temeljnih parametrov za projektiranje malih hidroelektrarn / Developing a Model Study of Fundamental Parameters for the Design of Small Hydropower Plants PDF Realized
2011-7 Izgradnja in opremljanje Športne dvorane - druga faza projekta Dopolnitev vsebin v hotelu Gorske oći na Žabljaku / Construction and equipment of Sports Hall - stage two of the project Improving the services of the Gorske Oći Hotel in Žabljak PDF Realized
2011-12 Izdelava prostorskega načrta za večnamenske akumulacije na reki Morači / The Detailed Spatial Plan for Multi-purpose Accumulations on the Morača River PDF Realized
2011-2012 Ekoremediacije kot strategija razvoja Črne gore / Ecoremediation as a Development Strategy of Montenegro PDF Realized
2014-2 Izgradnja sortirnice na Žabljaku / Design and Construction of the Unit for the Management of Waste in Žabljak Municipality PDF Realized
2013-3 Ureditev in upravljanje rekreacije na reki Tari / Set-up and Management of Recreational Activities on the Tara River PDF Realized
2015-1 Izdelava Akcijskega plana energetskega sektorja ČG za obdobje 2015-2019 / Energy Development Strategy of Montenegro by 2030 – Action Plan for the period 2015-2019 PDF Realized
2011-15 Video nadzor prestolnice Cetinje / Video Surveillance of the Old Royal Capital of Montenegro - Cetinje PDF Realized
2015-3 Sonaravna sanacija deponije komunalnih odpadkov na Žabljaku / Design and Construction of the Dumpsite in Žabljak Municipality PDF Realized
2015-4 Izgradnja čistilne rastlinske naprave za mesto Šavnik / Design and Construction of Wetlands in Šavnik PDF Realized
2016-4 Nabava komunalnega vozila in zabojnikov / Purchase of Public Works Vehicle and Waste Bins PDF Realized
2010-9 Izdelava študije za potrebe prostorsko urbanističnega plana glavnega mesta Podgorica / Basic Study of the Spatial-traffic Development of Area of Capital Podgorica PDF Realized
2016-3 Upravljanje okoljske in turistične infrastrukture v javni lasti v občini Žabljak / Management of the Žabljak Municipality Infrastructure PDF Realized
2016-5 Rastlinska čistilna naprava za naselje Vranjina / Design and Construction of Wetlands in Vranjina Settlement PDF Realized
2018-3 Rekonstrukcija javne razsvetljave v občini Žabljak / Modernisation and  Reconstruction of Public Lightning System in the Municipality of Žabljak PDF Realized
2017-3 Sanacija, rekonstrukcija in izgradnja vodovodne mreže na Žabljaku / Reconstruction of the Municipal Water Supply System of Žabljak and Water Supply through Accumulation Lake PDF Realized
2016-6 Sanacija deponije v Plavu / Design and Rehabilitation of the Dumpsite in Plav PDF In implementation
2018-12 Izgradnja RČN za komunalne odpadne vode v naselju Petnjica / Design and Construction of Wetlands in Petnjica PDF Realized
2018-13 Izgradnja RČN za komunalne odpadne vode v naselju Andrijevica / Design and Construction of Wetlands in Andrijevica PDF Realized

North Macedonia

2009-3 Izdelava zakonodajnih podlag za pravno ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (tehnična pomoč) v Republiki Makedoniji / The Implementation of Electric and Electronics Equipment Waste Handling in the Republic of Macedonia and Handling of the Waste Batteries and Accumulators in the Republic of Macedonia PDF Realized
2009-4 Izdelava nacionalne strategije za upravljanje z vodami v Republiki Makedoniji / Development of National strategy for Waters in the Republic of Macedonia PDF Realized
2009-5 Sanacija industrijskega okoljskega bremena rafinerije OKTA / Development of Study for Assessment of Historical Pollution Caused by the Oil Refinery OKTA, Skopje PDF Realized
2011-1 Izgradnja modularne šole v Občini Ilinden / Modular School Construction in Municipality Ilinden PDF Realized
2010-4 Izdelava glavnega rudarskega projekta za odpiranje, pripravo in izkoriščanje premoga v nahajališču Mariovo / Main Mining Design for Opening, Development and Exploitation of Coal from the Mariovo Deposit with Underground Technology PDF Realized
2012-1 Izgradnja čistilne naprave za pitno vodo za Občino Probištip / Construction of Water Treatment Plant for Drinking Water in Probištip Municipality PDF Realized
2013-1 Obnova čistilne naprave za pitno vodo v občini Štip / Reconstruction and Rehabilitation of Water Treatment Plant for drinking water in Municipality of Štip PDF Realized
2011-2 Vzpostavitev pogojev za trajni razvoj občin Vzhodne planske regije / Taking over technology, knowledge and experiences in collecting, storing, maintaining and analyzing municipal and other state's data - establishing of regional planning and realization of development supporting system, as a precondition for achieving uniform and sustainable development of the municipalities, members of EPR PDF Realized
2008-4 Izgradnja komunalne čistilne naprave Skopje /Designing, Construction and Setting up of Public Water Treatment Plant for Waste Waters of Municipality of Gjorce Petrov in Skopje PDF Realized
 2017-16 Revitalizacija in avtomatizacija obstoječih vodooskrbnih objektov v občini Probištip / Revitalization and Automation of the Existing Drinking Water Supplying Object in Probistip Municipality PDF Realized
2020-11 Prenova Hidrosistema Zletovica / Reconstruction of Zletovica Hydrosystem PDF In implementation
2021-14 Obnova filtrirne postaje Ohrid / Reconstruction of the Ohrid filter station PDF In implementation

Bosnia and Herzegovina

2008-1 Opremljanje občinskih objektov v Občini Zenica / Equipping Old People’s Home in Zenica Municipality PDF Realized
2008-2 Razvoj informacijskega sistema Agencije za zavarovalni nadzor Republike Srbske / Information System for the Insurance Supervision Agency of the Republic of Srpska PDF Realized
2009-2 Izdelava zakonodajnih podlag za pravno ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (tehnična pomoč) v Bosni in Hercegovini /Implementation of Treatment with Waste Electric and Electronics Equipment in the Federation of Bosnia and Herzegovina PDF Realized
2009-6 Modernizacija izkoriščanja mineralnih surovin - avtomatska metanometrijska centrala / Delivery and Installation of the Automatic Methane-metric Exchange and Preparatory Work for Installation of the Automatic Methane-metric Exchange in Kakanj Coal Mine PDF Realized
2010-2 Elektroveličina – oprema meroslovnih laboratorijev / Electric magnitudes – Equipment of Metrological Laboratories PDF Realized
2010-13 Modernizacija izkoriščanja mineralnih surovin - avtomatska metanometrijska centrala / Modernization of the Mineral Resources Exploitation – Automatic Methane-metric Exchange in Breza Coal Mine PDF Realized
2010-14 Modernizacija tehnoloških procesov in uvajanje sistema daljinskega nadzora v jamah pogona Haljinići / Modernization of the Mineral Resources Exploitation – Automation of the Technological Process and Introduction of the Remote Supervision System in the Coal Mine Haljinići PDF Realized
2011-16 Oprema (pohištvo, didaktični materiali, zunanji rekviziti) novih vrtcev v Banja Luki / Equipping of the Centre for Pre-School Education in Banja Luka PDF Realized
2011-20 Oprema doma za ostarele (pohištvo, medicinska oprema) / Equipping the Old People's Home Gerontološki Centar Slateks Slatina PDF Realized
2012-2 Oprema športne dvorane v občini Pale / Supplying the Equipment for the Sports Hall in the Municipality Pale PDF Realized
2014-3 Avtomatizacija in daljinski nadzor transportnega sistema in sistema odvodnjavanja v jamah pogona Haljiniči, II. faza / Modernisation of the Mineral Resources Exploitation – Automation of the Technological Process and Introduction of the Remote Supervision System in the Coal Mine Haljiniči, Phase II PDF Realized
2011-17 Izdelava študije za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije v občini Breza / Elaboration of Feasibility Study, Setting up the Tool for the Application of the Project for Co-Financing and Preparation of Tender Documentation for the Project of Construction of Wastewater Treatment Plant and Main Sewage - of Municipalities Breza and llijaš and the Part of the MunicipalityVogošča PDF Realized
2013-2 Zaščita okolja in razvoj Unsko-sanskega kantona z uporabo ekoremediacij / Ecoremediations to Protect the Environment and Development in Una-Sana Canton PDF Realized
2014-4 Opremljanje športne dvorane v občini Novo Sarajevo / Supplying the Equipment for the Sports Hall in the Municipality Novo Sarajevo; PDF Realized
2015-2 Nabava specializiranega komunalnega vozila / Purchase of the specialized vehicle (refuse collection and tank with braker) PDF Realized
2013-4 Akreditacijski laboratorij za nafto / Strengthening of Metrology Infrastructure in Chemistry in Fields of Fuels and Environment PDF Realized
2015-11 Opremljanje športnih objektov v občini Doboj / Equipping the Sports Hall in Doboj PDF Realized
2015-10 Ureditev hudournikov na Topčič polju / Design and Construction of the Torrent Sanitation in the area of Topcic polje PDF Realized
2018-6 Sanacija območja obrata Phenol v industrijski coni Lukavac / Remediation of the Phenol Coke Factory Industrial Zone PDF Realized
2016-13 Sortirna linija za mešane odpadke Donji Vakuf / Design and Construction of the Waste Sorting Unit PDF In implementation
2018-10 Izgradnja čistilne naprave na območju Bjelašnice in Igmana / Construction of Waste Water Treatment Plant in the area of Bjelašnica and Igman PDF In implementation
2019-1 Rekonstrukcija in nadgradnja obrata za čiščenje pitne vode Alagovac v občini Nevesinje / Rehabilitation of Water Treatment Plant Alagovac PDF Realized
2021-1 Rekonstrukcija javne razsvetljave v občini Gradiška / Reconstruction of public lighting in Municipality of Gradiška PDF In implementation

Serbia

2009-1 Izdelava zakonodajnih podlag za pravno ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v Republiki Srbiji / Implementation of Treatment with Waste Electric and Electronics Equipment in the Republic of Serbia PDF Realized
2010-15 Tehnična pomoč za srbsko lesno in pohištveno industrijo / Technical Assistance for Serbian Wood and Furniture Industry PDF Realized
2009-7 Dostava, montaža in puščanje v pogon treh transformatorskih postaj na območju Pirot / Delivery, Installation and Comissioning of S/S 35/10 kV – Electrical Equippment for Following S/S: Topli do, Industrijski park, Jabučko ravnište PDF Realized
2011-18 Izgradnja tovarne briketov, Občina Medvedja / Biomass Briquetting Plant, Municipality of Medvedja PDF Realized
2015-8 Nabava smetarskega vozila / Donation of the Refuse Collection Vehicle PDF Realized
2018-5 Avtomatizacija primarnih toplotnih postaj / Automation of Primary Heating Stations PDF Realized
2015-5 Izgradnja naprave za čiščenje odpadnih voda na Zlatiboru / Design and Construction of Waste Water Treatment Plant in Zlatibor PDF Realized
2021-2 Rekonstrukcija javne razsvetljave v mestu Vrnjačka Banja / Reconstruction of public lighting in Vrnjačka Banja PDF In implementation
2021-3 Avtomatizacija primarnih toplotnih postaj – 2. Faza /Automation of Primary Heating Stations - Phase 2 PDF Realized

Kosovo

2007-2 Postavitev in oprema laboratorija za raziskavo materialov / Equipping the Laboratory for Research of Materials PDF Realized
2013-11 Trajnostno izboljšanje življenjskih pogojev za RAE v Djakovici, Kosovo / RAE Housing and Integration Project (RAE-HIP) Ali Ibra Gjakova, Kosovo PDF Realized
2015-6 3D GIS / Kosovo 3D GIS PDF Realized
2018-14 Oblikovanje in izvedba pilotnega modela decentralizirane kompostne sheme v občini Priština / Piloting of Decentralised Composting Models for Alternative Managment of Organic Waste in Kosovo PDF Realized

Belarus

2010-10 Tehnološka linija sortiranja sekundarnih odpadkov za Soligorski center upravljanja z odpadki / Technological for Separation of Secondary Waste For Waste Managment Centre in Soligorsk  PDF Realized

Ukraine

2019-7 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave v Žitomirju / Reconstruction of wastewater treatment plant including replacement of mechanical and electrical equipment and sewer pipes PDF In implementation

Moldavia

2014-5 Izgradnja dveh bioloških čistilnih naprav za odpadno vodo v okrožju Straseni / Construction of two Biological Waste Water Treatment Plants in the District of Straseni PDF Realized

Georgia

2019-8 Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni / Sustainable Forest Managment in Adigeni Municipality PDF In implementation

Albania

2014-1 Ustanovitev Centra za poklicno izobraževanje in usposabljanje / Fostering Vocational Education Training PDF Realized
2015-9 Aktivnosti za zaščito okolja in demonstracijski okoljski projekti / 5B Albania – Civil Society Platform and Environmental Protection (1st phase VLORA) PDF Realized
2016-10 Sanacija deponije v Korci / Landfill Sanitation in Korcë Region PDF Realized

Uganda

2020-11 Nadgradnja informacijskega sistema upravljanja s pitno vodo v Ugandi / Upgrading the drinking water management information system in Uganda using remote sensing services PDF In implementation

Indija

2022-2 GangaSat (kartiranje poplavnih območij) / GangaSat (Flood Area Mapping) PDF In implementation