Center za mednarodno sodelovanje in razvoj - CMSR vabi k sodelovanju

direktorja/direktorico 

Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj

 

 Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj univerzitetna izobrazba (najmanj VII/I. stopnje),
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • najmanj 3 leta vodstvenih izkušenj.

Zaželeno je:

 • da imate izkušnje na področju dejavnosti, ki jih opravlja CMSR,
 • znanje drugega tujega jezika,
 • da imate sposobnost odločanja in prevzemanja odgovornosti,
 • da ste usmerjeni k doseganju zastavljenih ciljev,
 • da ste samoiniciativni,
 • da ste komunikativni,
 • da imate organizacijske sposobnosti,
 • da imate sposobnost motiviranja sodelavcev.

Delovno razmerje bo sklenjeno za čas trajanja mandata. Direktor/direktorica bo imenovan/a za 4 (štiri) leta. Po izteku mandata je lahko ponovno imenovan/a.

Kandidate/kandidatke prosimo, da svoji prijavi za sodelovanje priložijo življenjepis (Europass), dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev in predlog vizije razvoja Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj (2.000 do 3.000 znakov).

 

Vabimo vas, da vaše prijave pošljete do vključno 3. 4. 2023 na naslov:

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR)
Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: »Razpis - ne odpiraj«

 

Kandidati bodo o izboru obveščeni v 8 dneh po odločitvi Sveta CMSR.

Invitation for submission of development project proposals

The Centre for International Cooperation and Development (CMSR) as the implementor of a part of the Slovenian bilateral international development cooperation is inviting you to submit development project proposals for co-financing from the resources of the Government of the Republic of Slovenia.

 

Mednarodno razvojno sodelovanje

CMSR izvaja del bilateralnega mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. V skladu z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS je CMSR izvajalec tehnično - operativnega dela mednarodnega razvojnega sodelovanja RS.

Ekonomske analize in raziskave

Osnovni namen oddelka ekonomskih raziskav je pospeševati mednarodno menjavo in internacionalizacijo slovenskih podjetij. CMSR ima dolgoletne izkušnje na področju priprave različnih vrst ekonomskih analiz in raziskav ter v Sloveniji in regiji najdaljšo tradicijo ocenjevanja državnih tveganj (angl. country risk), pri čemer uporabljamo lastno metodologijo.

Slovenian Business Portal

Kot pooblaščeni partner Svetovne banke za informacije o Sloveniji je CMSR pripravil spletišče Slovenian Business Portal kot enotno vstopno točko za informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji.

Publicistika, pravne raziskave in analize

CMSR redno spremlja gospodarsko zakonodajo na za Slovenijo pomembnih trgih na področjih tujih investicij; ustanavljanja in poslovanja gospodarskih družb, bank; ureditve javnih nakupov in koncesij ter davčnega, deviznega in zunanjetrgovinskega režima. Sledimo vsem spremembam slovenske poslovne zakonodaje, ki je relevantna za tuje investitorje v Sloveniji.